Krátkozrakost

img
11. 02. 2015

Krátkozrakost, odborně myopie, je refrakční vadou, při které se obraz pozorovaného předmětu promítá před sítnici. Hlavním příznakem je mlhavé vidění do dálky, které se snaží daný jedinec korigovat mhouřením očí. Nejčastější příčinou krátkozrakosti je prodloužení předozadní osy oka. Vada obvykle vzniká v dětském věku a postupně se zhoršuje až do dospělosti, kdy se zpravidla ustálí.

Stavba oka

Lidské oko je kulovitý orgán velikosti uložený v kostěné očnici. Jeho stěna je složena ze tří tkáňových vrstev. Vnější vrstvu tvoří v přední části průhledná rohovka, která dále přechází ve vazivovou bělima (skléru). Střední vrstva bohatá na cévy se označuje jako živnatka, převážnou část tvoří cévnatka. V přední části oka přechází v řasnaté tělísko, v němž se tvoří komorová voda, a duhovku, která má ve svém středu otvor – zornici regulující množství světla vstupující do oka. Za duhovkou je uložena čočka. Nitrooční prostor za čočkou je vyplněn průhlednou rosolovitou hmotou – sklivcem. Vnitřní vrstvu oka tvoří sítnice obsahující vlastní světločivné buňky. Nejvíce je jich soustředěno ve žluté skvrně, která je místem nejostřejšího vidění.

Jak vzniká obraz na sítnici?

Při vytváření obrazu pozorovaného předmětu musí světelný paprsek projít k sítnici čtyřmi optickými prostředími. Jsou to rohovka, komorová voda, čočka a sklivec. Každé z nich má určité optické vlastnosti, které chod paprsku ovlivňují. Průchod paprsku optickými prostředími není přímočarý, dochází k lomu paprsku na rozhraní dvou rozdílných prostředí (označované jako index lomu). Lomivost optického prostředí je definována optickou mohutností, která je převrácenou hodnotou obrazové ohniskové vzdálenosti (místa, kam se obraz zobrazuje). Největší optickou mohutnost má rohovka (40 – 45 dioptrií) a čočka (20 D). Zatímco zakřivení rohovky je stálé, čočka má schopnost měnit svoje zakřivení pomocí řasnatého svalu akomodací. Akomodace je tedy schopnost oční čočky měnit svoji optickou mohutnost v závislosti na vzdálenosti pozorovaného předmětu. Optická mohutnost normálního oka je tedy asi 60 D.

Na sítnici se vytváří zmenšený a převrácený obraz pozorovaného objektu. Projekcí těchto převrácených obrazců optickými drahami do zrakového centra mozkové kůry si tyto obrazy uvědomujeme v jejich správné poloze.

Příčina krátkozrakosti

Krátkozrakost je zpravidla způsobena příliš dlouhým okem, takže se světelné paprsky spojí již před sítnicí. Dále může být způsobena větší optickou mohutností čočky a rohovky, velkým zakřivením oční čočky nebo kombinací více faktorů.

Určitý vliv mají i zevní podmínky dané současným způsobem života. Děti, dospívající i dospělí tráví většinu času prácí či hraním na počítači, tabletu, mobilu a sledováním televizi, což jsou činnosti s úzce zaměřeným pohledem do blízka. A vidění do dálky není dostatečně stimulováno.

Typy krátkozrakosti

Podle počtu dioptrií rozlišujeme krátkozrakost lehkou (do - 3 dioptrií), střední (do – 6 dioptrií) a těžkou (nad – 6 dioptrií). Lehká a střední myopie není provázena degenerativními změnami, jedná se o variantu normálního vývoje oka.

Vrozená myopie se vyskytuje ihned po narození, zpravidla u nedonošených dětí (narozených před 38. týdnem gravidity). Dosahuje okolo – 10 dioptrií a zpravidla se nemění. Celé oko je větší, přední komora hlubší a řasnatý sval měnící tvar oční čočky akomodací oslabený. Intermediální krátkozrakost se projevuje postupným zvětšováním oční koule a dosahuje až – 10 dioptrií. Po 20. roce života se ustálí a dále se nezhoršuje. Progresivní krátkozrakost je spojená s degenerativními změnami cévnatky, sítnice a zkapalněním sklivce. Bývá dědičně podmíněná. Vzniká časně v průběhu prvního roku života. Skléra se v místě zadního pólu vyklenuje a ztenčuje, což způsobuje další prodlužování oka. Degenerující sítnice a živnatka je příčinou odchlípení sítnice. Zkapalnění sklivce je provázeno výskytem sklivcových zákalů. Zhoršuje se o – 4 dioptrie za rok až do 20. – 30. roku života, kdy dochází při počtu 10 – 20 dioptrií ke stabilizaci.

Krátkozrakost - příznaky

Zhoršené vidění do dálky se zpočátku objevuje při stmívání a v noci. Tyto potíže se snaží krátkozraký člověk korigovat přivíráním a mhouřením očí. Myopii často doprovází červenání a slzení očí, bolesti hlavy nebo očí. Rodiče může na krátkozrakost upozornit, že dítě čte a píše „s nosem nalepeným na sešitě", přestože do blízka vidí dobře. Vada se obvykle zjistí až po nástupu do školy, kdy dítě špatně vidí na tabuli.

Krátkozraký člověk vidí dobře do blízka. To je výhoda ve vyšším věku, protože nepotřebuje brýle do blízka (kvůli presbyopii).

Fotolia_72142188_XS

Vývoj krátkozrakosti

Myopie se obvykle začíná objevovat ve školním věku nebo během dospívání a pomalu se zhoršuje až do ukončení růstu jedince (mezi 21. – 25. rokem života). V posledních desetiletích se kvůli zvyšujícím nárokům na zrak při práci na počítači vady stabilizují později, až kolem 30. roku života.

Diagnostika krátkozrakosti

Máte-li podezření, že vy nebo vaše dítě špatně vidíte do dálky, navštivte očního lékaře – oftalmologa. Nejprve se vás bude ptát na vaše potíže, další onemocnění a oční i celková onemocnění ve vaší rodině. Dále provede celkové oční vyšetření. Zrakovou ostrost vyšetří do blízka i do dálky pomocí optotypů, vyšetřovacích tabulek, ze kterých budete číst písmena nebo číslice od největších k nejmenším.

Ke zjištění zrakové ostrosti do dálky se používají optotypy umístěné do vzdálenosti 5 nebo 6 metrů, což je vzdálenost, při které je akomodace nejnižší, oko prakticky neakomoduje. Nejčastěji se jedná o Snellovy optotypy tvořené písmeny, čísly nebo u dětí obrázky. Protože jednotlivá písmenka nejsou stejně snadno čitelná, používají se i Landoltovy prstence, různě rotované písmeno C.

Léčba krátkozrakosti

Krátkozrakost se musí vždy korigovat, jinak dochází k postupnému zhoršování vady. Korekce je možná konzervativními metodami, tedy brýlemi a kontaktními čočkami, nebo v dospělosti po ustálení vady operačně, metodami refrakční chirurgie. U dědičně podmíněné krátkozrakosti se k chirurgickému výkonu přistupuje již v dětství.

Korekce krátkozrakosti

U krátkozrakého člověka se doporučuje nejslabší korekce, se kterou se dosáhne nejlepší zrakové ostrosti. Ke korekci se používají rozptylky (konkávní čočky – uprostřed tenčí než na okrajích), které mají negativní označení. Díky nim se obraz přesune na sítnici do místa nejostřejšího vidění.

U nízké a střední myopie se předepisuje plná korekce, u vysokého stupně krátkozrakosti není korekce tolerována. Volí se kompromis mezi zmenšením obrazu a subjektivním vnímáním. U osob starších 20 let podkorigování vady (nižší počet dioptrií, než je skutečně potřeba) umožňuje kvalitnější práci do blízka.
U dětí jsou důležité kontroly každého půl roku. Krátkozrakost se u nich zpravidla zhoršuje, i když brýle nosí poctivě. Zhoršování souvisí s růstem.

Kontaktní čočky jsou optické pomůcky ležící přímo na slzném filmu rohovky. Používají je osoby, u kterých by mohl být zrak ohrožen rozbitím skel (u sportovců), tam kde jsou brýle nežádoucí (u herců) a dnes převažuje zejména estetický a komfortní význam.

Refrakční chirurgie

Chirurgickou korekcí refrakčních vad se zabývá refrakční chirurgie. Při operaci krátkozrakosti se využívá laserová terapie k zákroku na rohovce nebo se během nitrooční operace aplikuje nitrooční čočka. Operací se mění optická lomivost oka.

Nejpoužívanější metodou je LASIK (laser in situ keratomileus), při které je laserovým paprskem seříznuta rohovková lamela a po jejím odklopení je laserem odstraněna část rohovky tzv. fotoablací. Při korekci krátkozrakosti se odstraňuje centrální část rohovky, čímž se zmenšuje její zakřivení. Poté se lamela zpět přiklopí a ona sama přilne, nemusí se šít. Hojení je velmi rychlé (řádově hodiny), zraková ostrost se ustálí během týdne (maximálně měsíce). Limitací operace je příliš tenká rohovka. Oko je znecitlivěno anestetickými kapkami, takže samotný zákrok je bezbolestný.

Při fotoreakční keratektomii (PRK) se fotoablace rohovky provádí po předchozím mechanickém odstranění epitelu. Metoda je více bolestivá, regenerace rohovky trvá minimálně 4 dny a stabilizace zraku až 3 měsíce.

U vysokých myopických vad se ke korekci zraku implantuje cestou rohovkového nebo sklerálního řezu nitrooční čočka před čočku oku vlastní do oční komory. Předněkomorové čočky se uchycují na duhovku nebo do nitrokomorového úhlu, zadně komorové čočky leží na přední ploše přirozené čočky jako kontaktní čočka na rohovce.

Jiné chirurgické operace krátkozrakosti

Dědičně podmíněná progresivní myopie se v dětském věku operuje. Zákrok spočívá v chirurgickém zpevnění zadního pólu oka tzv. skleroplastice, aby nedocházelo k dalšímu vyklenování. Při skleroplastice se našívají pláty dárcovské skléry oční koule. Cizorodá tkáň vyvolá zánět vedoucí k vazivovatění zadního pólu oka.

Prevence krátkozrakosti

Jednoznačně účinná prevence refrakčních vad v současné době neexistuje. Riziko vzniku a zhoršování můžete snížit dostatečným osvětlením a dodržování správné pracovní vzdálenosti při čtení, psaní nebo práci do blízka. Vyvarujte se větší únavy očí.

Krátkozrakost musí být přísně korigovaná, jinak dojde k rychlejšímu zhoršování až o 30%. Proto choďte na pravidelné prohlídky a noste předepsanou plnou korekci.

Vidění do dálky stimuluje a pozitivně ovlivňuje pobyt na přirozeném světle a časté zaměřování pohledu na vzdálené předměty. Veďte svoje děti k pohybovým aktivitám na čerstvém vzduchu, místo sezení u počítače. Sami jim buďte příkladem. Pozitivně rovněž působí pravidelná a pestrá strava.

Doporučení spojená s krátkozrakostí

Nepodceňujte pravidelné preventivní prohlídky u dětského lékaře nebo praktika. Vyšetření zraku je součástí každé preventivní prohlídky, pomůže odhalit lehkou vadu a správnou korekcí zpomalit progresi krátkozrakosti.

Jestliže máte dědičnou progresivní myopii, vyvarujte se zaměstnání s velkou fyzickou zátěží a vysokými nároky na práci do blízka. Vyberte si povolání, které budete moci vykonávat i při zhoršení zrakové ostrosti.

Diskuse k článku

Diskuse neobsahuje zatím žádný komentář. Buďte první!
Odesláním souhlasíte s pravidly diskuze.
Další články z rubriky

Neplodnost u žen

Příčiny vzniku neplodnosti u žen nejsou vždy jednoznačné a není vždy lehké je diagnostikovat. V mnoha případech je neplodnost neobjasněna. K…

Koňská encefalomyelitida východního typu – EEE

Jak již bylo naznačeno, koňska encefalomyelitida východního typu je virové onemocnění přenášené komáry. Jedním druhem komára, který typicky přenáší…

Spála

Nemoc je vysoce infekční a dětský kolektiv vybízí k epidemiím a rychlému přenosu mezi dětmi. Spála se může ale vyskytnut také u dospělých osob, jen…

Zlomeniny kostí dolní končetiny

Zlomenina, odborně fraktura, je porucha kontinuity kosti. Ke zlomení dochází v případě, kdy je elasticita a celková pevnost kosti překonána vnější…

Botulismus

Původcem infekce je bakterie Clostridium botulinum, která se dokáže množit i bez přístupu vzduchu a tvoří spory (klidová forma bakterií umožňující…

Cholera

Jak již bylo řečeno, onemocnění cholery vzniká napadením lidského organismu bakterií Vibrio Cholerae. Onemocnění se šíří fekálně-orální cestou …

Ehrlichióza

Jak již bylo naznačeno, příčinou vzniku ehrlichiózy je přenos bakterií krví z přisátého klíštěte. Tzv. rezervoárem bakterií jsou nejen klíšťata, ale…

Tularémie – zaječí nemoc

Tularémie byla poprvé popsána před první světovou válkou v oblasti Tulare v USA. Ve dvacátých letech minulého století Edward Francis izoloval tuto…

Brániční kýla

Bránice se latinsky označuje jako diaphragma a řecky jako pren. Jde o blánu tvořenou svalovými vlákny a šlachami. Najdeme ji u téměř všech savců…

Ascites

Podstatou vzniku břišního výpotku neboli ascitu je určitá nerovnováha při tvorbě tekutiny a při jejím vstřebávání. Velkou roli při vstřebávání hrají…

Zhoubný nádor slinivky břišní

Slinivka břišní, odborně pankreas, je laločnatá žláza umístěná před zadní stěnou břišní za žaludkem. Připomíná velkou slinnou žlázu. Její pravá část…

Zánět slinivky břišní

Slinivka břišní (odborně pankreas) je žláza uložená před zadní stěnou břišní za žaludkem. Jedná se o žlázu s dvojí sekrecí – exokrinní a endokrinní.…

Embolie obecně

Podle typu embolu (vmetku) existuje několik druhů embolie. Tím pak získáme také mnoho příčin vzniku embolie. Je známo mnoho stavů, které zvyšují…

Kašel – akutní a subakutní

Sliznice dýchacích cest je opatřena důmyslným „kartáčem“ (řasinkový epitel, epitel – vrchní vrstva sliznice) jehož funkcí je trvalé odstraňování…

Alergická rýma

Klíčovým orgánem je nosní sliznice, ale velmi často se současně vyskytují alergické projevy i na jiných orgánech, zejména oční spojivce, kůži a…

Azbestóza

Nebezpečnost azbestu vychází z několika jeho vlastností. Jednou z nich je malý rozměr jeho vláknité struktury. Částice se dostávají do prachu a jsou…

Achondroplazie

Onemocněním trpí muži i ženy přibližně stejně často (muži mírně častěji), protože achondroplazie patří k autozomálně dominantním dědičným poruchám.…

Downův syndrom

S Downovým syndromem se lékaři setkávali již v dávné minulosti (je dochována lebka nemocného ze 7. století), ale první popis poruchy se přisuzuje…

Pompeho choroba

Pompeho choroba se řadí mezi velmi vzácná onemocnění. Rozlišují se tři formy onemocnění a to infantilní, která postihuje novorozence, a pak juvenilní…

Turnerův syndrom

Genetická informace stojí za člověkem jako takovým, v genech jsou uloženy veškeré informace o těle člověka od složení buněk a jejich produktů po…

Kraniosynostóza

Hlava novorozence je složená z několika plochých lebečních kostí, které jsou spojeny volnými fibrózními švy (frontální, sagitální, okcipitální,…

Demence

Jelikož ve většině případů demence postihuje osoby starší 60 let, označuje se demence jako senilní demence neboli stařecká demence. Pojem je ale…

Úrazy hlavy

Příčin vzniku úrazů hlavy existuje obrovské množství. K častým příčinám patří běžné nehody v domácím prostředí (klasické pády z žebříku, ze židle,…

Synkopa

Měli bychom se seznámit také s podobnými stavy, neboť každá krátkodobá porucha vědomí není synkopou. Pojem synkopa je vymezen pouze pro příčinu v…

Gynekomastie

Běžně se gynekomastie v mužské populaci objevuje jako přirozená hormonální nerovnováha. Může to být již u novorozenců díky přechodu ženských…

Connův syndrom

Aldosteron je steroidní hormon a hlavní mineralokortikoid, který je produkovaný vnější zónou (zona glomerulosa) kůry nadledvin. Aldosteron hraje…

Addisonova choroba

Addisonova choroba je nepříliš časté onemocnění, bez správné diagnostiky a léčby může ale být až smrtelné. Nemoc je spojena s poruchou tvorby hormonů…

Poruchy štítné žlázy

Hlavní funkce štítné žlázy spočívá v tvorbě a vylučování hormonů. Štítná žláza produkuje tyroxin, trijodtyronin a kalcitonin. Tyroxin a trijodtyronin…

Uštknutí hadem

Celosvětově existuje asi 3000 druhů hadů, ale pouze 15 % z nich je člověku nebezpečných. Hadi se vyskytují krom Antarktidy na všech kontinentech.…

Portální hypertenze

Příčin vzniku portální hypertenze existuje hned několik typů. Můžeme je rozdělit na prehepatální příčiny (příčiny v oblasti před játry), hepatální …

Krvácení z nosu neboli epistaxe

Nos je nedílnou součástí obličeje. Zevní nos je tvořen drobnými nosními kůstkami a navazující chrupavkou. Nosními dírkami proudí vzduch do horních…

Hemolytická nemoc novorozenců

Příčinou hemolytické nemoci novorozenců je přenos mateřských protilátek přes placentu. Protilátky se pak navážou na červené krvinky plodu. K této…

Spála

Nemoc je vysoce infekční a dětský kolektiv vybízí k epidemiím a rychlému přenosu mezi dětmi. Spála se může ale vyskytnut také u dospělých osob, jen…

Popáleniny

Teplo, které může způsobit popáleniny, může mít mnoho forem. Popáleniny mohou zapříčinit následující rizikové činnosti: Může jít o horkou tekutinu…

Dehydratace

Voda je nedílnou součástí lidského těla. Vyskytuje se uvnitř buněk jako součást intracelulární tekutiny (asi 60 %), i extracelulárně v mezibuněčném…

Kuří oko

Kuří oko vzniká v místě chronického tlaku na kůži. Tlak je bodový a plocha tlaku je většinou okrouhlá nebo oválná. Tlak na kůži vzniká nejčastěji…

Nádor jazyka

Podle statistik v roce 1990 podlehlo nádorům ústní dutiny asi o třetinu méně nemocných nežli v roce 2013. Celosvětově se jedná o závažný problém,…

Thymom

Brzlík je uložen hned za hrudní kostí v oblasti přechodu krku na hrudník. U dětí je veliký, v pubertě se začíná zmenšovat a je nahrazován tukem. Po…

Nádory varlat

Jednoznačná příčina vedoucí k nádoru varlat není známá. Jsou však prokázány rizikové faktory, které se mohou podílet na vzniku nemoci u konkrétního…

Spinocelulární karcinom

Hlavní příčinou vzniku spinocelulárního karcinomu je vystavení kůže UV záření. Nemusí se jednat pouze o sluneční záření, jednoznačně byl také…

Retinitis pigmentosa

Onemocnění postihuje obě pohlaví. Dnes je již známo víc jak 50 různých genetických defektů. Patří mezi ně X vázaná dědičnost (5-15 %), autozomálně…

Odchlípení sítnice (Amoce)

Jedním z nich je slepá skvrna neboli optický disk, kudy vystupuje zrakový nerv a vstupuje tepna arteria centralis retinae. Druhou strukturou je…

Keratokonus

Příčina degenerativní změny rohovky vedoucí ke keratokonu jsou dosud neznámé. Odborníci se domnívají, že za změnami stojí kombinace genetických vlivů…

Neprůchodnost slzných cest

Slzy mají za úkol zvlhčovat oko, odplavovat nečistoty a chránit ho před infekcí. Zjednodušeně jsou slzy jen slaná voda s příměsí bílkovin. Jsou…

Malárie

Římský Columella pak asocioval horečky s kousnutím komára a to především v bažinatých oblastech. Historicky se uvádí, že malárie mohla stát za pádem…

Filarióza

Nákaza se velmi hojně vyskytuje v tropických a subtropických oblastech Asie, Afriky, střední a jižní Ameriky a Tichomoří. Filarióza je parazitární…

Parazitární infekce

Jelikož existuje mnoho druhů parazitů, k nákaze parazitem může dojít mnoha způsoby. Jednou z nejčastějších příčin nákazy je požití potravy či nápoje,…

Toxoplasmóza

Původcem onemocnění je Toxoplasma gondii (toxoplasma obecná), nitrobuněčný prvok řadící se mezi kokcidie. Jedná se o invazivního prvoka, který v…

Neplodnost u žen

Příčiny vzniku neplodnosti u žen nejsou vždy jednoznačné a není vždy lehké je diagnostikovat. V mnoha případech je neplodnost neobjasněna. K…

Ženské pohlavní nemoci

Nakazit se tzv. lidským papilomavirem HPV je velmi snadné. HPV virů jsou bohužel stovky, a i když je možné se proti některým z nich očkovat, očkování…

Nemoci předkožky – fimóza, parafimóza

Zevní chlapecký genitál je tvořen penisem a varlaty uloženými v šourku (scrotum). Penis se skládá z těla a žaludu (lat. glans penis), na kterém ústí…

Abrupce placenty

Příčina vzniku abrupce placenty je stále poměrně nejasná. Existují ale určitá zvýšená rizika pro vznik abrupce. Tato rizika se označují jako rizikové…

Zlomeniny kostí dolní končetiny

Zlomenina, odborně fraktura, je porucha kontinuity kosti. Ke zlomení dochází v případě, kdy je elasticita a celková pevnost kosti překonána vnější…

Otoky dolních končetin

Obecně se otok označuje jako edém. Slovo vychází z latinského oedeme. Edém neboli otok je stav, kdy se ve tkáních (nebo orgánu) objevuje nadbytečná…

Výhřez meziobratlové ploténky

K výhřezu meziobratlové ploténky může teoreticky dojít kdekoliv v celé délce páteře. Nejčastěji se ale s herniací disku setkáváme v nejvíce…

Ostruha patní kosti

Patní kost (latinsky calcaneus) je předozadně protáhlá zánártní kost, která spojuje lýtkové kosti s kostmi plosky nohy. V zadní části paty se nachází…

Lamblióza neboli giardióza

Giardia intestinalis (jinak také zvaná Giardia lamblia, G. duodenalis, Lamblie střevní) je jednobuněčný organismus, který patří mezi prvoky. Tento…

Dráždivý tračník

Funkční poruchy trávení jsou dlouhodobé obtíže trvalého nebo návratného charakteru, u kterých nebyla objevena organická příčina choroby. Tyto potíže…

Avitaminóza

Vitamín obecně je organická látka, která je nezbytná pro normální růst a výživu lidského organismu. Vitamín nemůže být syntetizován v lidském těle,…

Kojenecká kolika

Do trávicího ústrojí se vzduch dostává polykáním se stravou a při trávení potravy působením střevních bakterií. Spolykaný vzduch částečně odchází při…

Tinnitus

Ucho mladého zdravého člověka je schopno vnímat zvuky v rozsahu frekvencí 20-20000 Hz (Hertzů), starší osoba s nedoslýchavostí pak vímá frekvence 50…

Percepční sluchové vady

Percepce je výraz, který označuje vnímání, to znamená, že percepční vady se týkají poruch vnímání zvuku. Zvuk je tedy vpořádku veden vnějším uchem do…

Menierova nemoc

Pro pochopení vzniku této nemoci je důležité zmínit stavbu vnitřního ucha. Vnitřní ucho je velmi složitý párový orgán. Zajišťuje převod zvuků z…

Převodní sluchové vady

Ucho mladého zdravého člověka je schopno vnímat zvuky v rozsahu frekvencí 20 - 20000 Hz (Hertzů), starší osoba s nedoslýchavostí pak vnímá frekvence…

Epiglotitida

Před rokem 1980 (rok objevu vakcíny proti Haemophilu influenzae) toto onemocnění postihovalo převážně malé děti ve věku 2 až 4 let a v mnoha…

Nemoci slinných žláz

Velké slinné žlázy jsou párové orgány uložené v blízkosti dutiny ústní. Protože mají vývod, který dopravuje vytvořené sliny na místo určení, říká se…

Zubní kaz

Zubní kaz, latinsky caries, je infekční onemocnění zubu, při kterém dochází k narušení části skloviny dříve zdravého zubu. Zubní kaz je celosvětově…

Příušnice

U spousty lidí (zhruba u poloviny), probíhají příušnice skrytě, to znamená, že dotyčný ani neví, že je nakažený, takže nemá žádné příznaky. U…

Koňská encefalomyelitida východního typu – EEE

Jak již bylo naznačeno, koňska encefalomyelitida východního typu je virové onemocnění přenášené komáry. Jedním druhem komára, který typicky přenáší…

Nachlazení

Statisticky trpí dospělý člověk nachlazením 2-3x ročně, děti dokonce 6-8x do roka. Nachlazení se objevuje nejčastěji během zimních měsíců ale…

Kaposiho sarkom

Kaposiho sarkom nemusí zůstat pouze u kůže, ale může napadat také končetiny, plíce, játra či zažívací trakt. Sarkom obecně označuje typ nádoru, který…

Horečka dengue

Horečka dengue (čti denge či dengi) je virové onemocnění rozšířené v exotických krajích. Zaslouží si pozornost českých cestovatelů, protože v roce…

Prolaps rekta neboli výhřez konečníku

Konečník je poslední část tlustého střeva. Slouží k hromadění stolice a podílí se na jejím vyprazdňování. Díky důmyslnému systému vnitřního a…

Průjem

Světová zdravotnická organizace WHO definuje průjem přesněji jako tři a více vodnatých stolic za den nebo častější stolice než je běžné po zdravou…

Alportův syndrom

Alportův syndrom je vrozená neboli dědičně podmíněná skupina projevů. Konkrétně se jedná o vrozenou poruchu kolagenu typu 4. Kolagen je stavební…

Inkontinence stolice

Pro pochopení funkce konečníku je dobré představit si tuto oblast trávicího traktu. Konečník neboli rektum je koncová část tlustého střeva, na které…