Alportův syndrom

Alportův syndrom
18. 08. 2018

Alportův syndrom je geneticky podmíněné onemocnění, které postihuje přibližně 1 dítě na 50 tisíc narozených dětí. Jelikož se nejedná o onemocnění jako takové, ale o syndrom, projevuje se Alportův syndrom kombinací projevů. Onemocnění se typicky projevuje poškozením ledvin, poruchou sluchu a poruchou zraku. Alportův syndrom byl historicky poprvé popsán u britské rodiny lékařem z lékařské fakulty v Edinburghu - Cecilem Alportem v roce 1927.

Onemocnění se kromě Alportova syndromu označovalo také jako dědičná nebo vrozená nefritida. Toto označení bylo ale velmi nepřesné, jelikož jak již bylo zmíněno, jde o syndrom s několika typickými projevy, a co se týká vrozené nefritidy, takovýchto existuje velká řada, bylo nutné jednotlivé nemoci důsledně rozlišit. Alportův syndrom postihuje obě pohlaví, častěji pak muže. Muži mají také obecně vážnější příznaky a horší prognózu. Toto vyplývá z typu dědičnosti onemocnění.

Čtěte také:

Chronické selhání ledvin

Příčiny vzniku Alportova syndromu

Alportův syndrom je vrozená neboli dědičně podmíněná skupina projevů. Konkrétně se jedná o vrozenou poruchu kolagenu typu 4. Kolagen je stavební materiál lidského těla, který je velmi důležitý pro normální funkci těchto orgánů. Syndrom je podmíněn mutací genů COL4A3, COL4A4 a COL4A5. Jsou to tři z šesti genů, které se podílejí na syntéze basální membrány kolagenu typu 4.

Mutace jen jednoho z výše uvedených genů způsobí to, že se kolagen nemůže správně tvořit. Tento kolagen je základní stavební jednotkou důležitou pro správnou funkci ledvin, sluchového orgánu a také zraku. Kolagen se vyskytuje také v jiných orgánech a to v plících nebo jiných tkáních. Co se týká typu dědičnosti, asi v 85 % je Alportův syndrom vrozen na základě vázané dědičnosti, to znamená, že závisí na X chromozomu. Jelikož muži mají pouze jeden chromozom X, při poruše genu jsou automaticky nemocní a většina mužů tak postupem času dojde k selhání ledvin.

Ženy mají chromozomy X dva. To jim dává lepší šanci na mírnější projevy nemoci, pokud jsou geneticky postižené. U žen se setkáváme s krví v moči, ale většinou nedochází k selhání funkce ledvin. Kromě X vázané dědičnosti může být Alportův syndrom podmíněn také autosomálně recesivně (chromozom 2). Ve většině případů má nemocné dítě dva rodiče, kteří jsou nosiči mutace. Velmi výjimečně se nemoc přenáší sutozomálně dominantně.

Projevy a průběh Alportova syndromu

U Alportova syndromu je vlastně narušena stavba a funkce kolagenu 4. typu. Kolagen 4. typu nalezneme v různých částech těla a to v ledvinách, v uších nebo v očích. Z tohoto se dá pak jednoduše vyvodit, které orgány jsou postižené. Pro Alportův syndrom je typické vážné oboustranné poškození funkce ledvin. V moči se objevuje krev a bílkovina a to především při progresi onemocnění. Tento popis je typický pro klasický Alportův syndrom. Onemocnění se poprvé začíná projevovat od pozdního dětství nebo rané dospělosti. Pokud je onemocnění podloženo mírnější mutací genů, pak je možné čekat začátky nemoci až později v dospělosti.

Možné jsou také jen mírnější příznaky. Krev v moči se v některých případech může objevit již velmi brzy v dětském věku a to většinou pouze mikroskopická. Viditelná přítomnost krve nastupuje o něco později. Bílkovina neboli protein v moči se objevuje až později a to při zhoršování neboli progresi nemoci. Dalším typickým příznakem Alportova syndromu je postupná ztráta sluchu. Ztráta sluchu nemusí být v některých případech výrazná nebo dokonce může chybět. Sluch je normální po narození dítěte, ale postupně se zhoršuje. Většinou časově zhoršující se sluch předchází selhání ledvin, ale začíná v době prokazatelné proteinurie-přítomnosti bílkoviny v moči. Typicky nemocný přestává slyšet tóny o vysoké frekvenci, porucha se pak označuje jako vysokotónní hluchota. Sluch se postupně zhoršuje a postihuje také nižší frekvence. Dobrou zprávou je, že nemocný o sluch nepřichází úplně. Pomocí naslouchátek je dotyčný schopný komunikovat jako zdravá osoba.

Leiomyomatóza

V některých rodinách, kde se Alportův syndrom vyskytuje u více členů, byla popsána také tzv. leiomyomatóza. Jde o difúzní změny tkání v oblasti jícnu s tracheobronchiálního stromu. Změny se začnou projevovat v dětství a to dysfagií (obtížným polykáním), zvracením a bolestí ve střední části hrudníku a horní části žaludku. K dalším projevům patří opakované záněty průdušek, dechové potíže, bolesti při dýchání, kašel a pískoty nebo vrzoty při dýchání.

Postižen může být také zrak. Porucha zraku je založena na abnormální stavbě tkání v oblasti oka. Tkáně nemají potřebnou elasticitu a nedrží tvar. Typicky se tedy objevuje například keratokonus - kuželovité vypoulení rohovky. Nemocný pak pro korekci potřebuje velmi silné brýle nebo v nejhorším případě končí s náhradou rohovky-transplantovanou rohovkou od mrtvého dárce. K dalším abnormalitám v oblasti oka patří změna tvaru čočky (lentikonus), zakalení oční čočky (katarakt) nebo změny v oblasti makuly - nejostřejší bod vidění na sítnici. Ačkoliv může být zrak poškozen, nedochází k úplné slepotě a v nejhorších případech je možno operativně nahradit čočku nebo rohovku. U Alportova syndromu se velmi výjimečně můžeme setkat také s disekcí aorty, nádory hladkého svalstva esofágu a u žen se sliznicí genitálií. Prognóza onemocnění je velmi individuální. Muži mají většinou hroší prognózu než ženy v závislosti na genetickém základě. Neexistuje mnoho studií, které by se vyhlídkami do budoucna pro nemocné Alportovým syndromem zabývaly. Většinou bývá prognóza po transplantaci ledvin poměrně dobrá a nemocní se dožívají stejného věku jako nemocní s jiným typem nemoci ledvin.

Diagnostika Alportova syndromu

Diagnostika onemocnění je založena na kombinaci klinických kritérií, rodinné anamnézy a biopsii tkáně (nejčastěji ledvin). V rodinách, kde se pravidelně s onemocněním Alportovým syndromem setkávají, je nutno na onemocnění myslet a je možné testovat již nenarozený plod a také oba rodiče dítěte. V případě, že se u nějaké osoby setkáme s podezřelými příznaky jako je krev v moči, selhávání ledvin, porucha sluchu a zraku, je vhodné provést biopsii ledvin a provést genetické vyšetření nemocného. Biopsie ledvin se provádí tlustou jehlou nejčastěji v místní anestezii (u dětí v celkové). Pod dohledem ultrazvuku se jehla zavede do ledviny (nejlépe oboustranně) a odebere se tkáň, která se histologicky vyšetří. Nejlepší je, když se tkáň odebere v době, kdy ještě onemocnění není v pokročilém stádiu. Mikroskopické vyšetření může být často zavádějící a může vést patologa k špatné diagnóze. Běžná světlá mikroskopie nevede k typickým výsledkům, nutná je tzv. elektronová mikroskopie. Toto vyšetření se pak doplňuje imunohistochemickým a imunofluorescenčním vyšetřením tkáně. Nejlepším a nejpřesnějším vyšetřením k průkazu Alportova syndromu je genetické testování. Které přesně prokáže mutaci v jednom ze tří genů.

Léčba Alportova syndromu

V případě jakéhokoliv chronického poškození ledvin se léčba orientuje podobným směrem. V případě Alportova syndromu ale prokázáno, že ACE inhibitory (používané často při léčbě onemocnění srdce a vysokého tlaku) viditelně zpomalují zhoršování funkce ledvin.

Tím se časově oddálí hrozící dialýza nebo nutná transplantace ledvin. Mírná přítomnost krve v moči většinou není alarmující, ale léčbu je nutno začít jakmile se objeví proteinuria což je přítomnost bílkoviny v moči. Pokud dojde až ke stavu selhání ledvin, je nutné začít s dialýzou.

Selhání ledvin a dialýza

Ledviny jako párový orgán jsou bohužel vždy postižené obě dvě. Ledviny jsou životně důležitý orgán, který nepřetržitě očisťují krev od škodlivých látek, podílí se také na udržování krevního tlaku, udržování vnitřního prostředí těla (rovnováha minerálů a tekutin) a také samy produkují některé důležité látky. Bez ledvin jednoduše nelze žít. Jejich funkci lze dnes dlouhodobě nahradit dialýzou. Jedná se o poměrně složitý přístroj, díky kterému se z těla hadičkou odsává krev, ta míří do přístroje, kde se očisťuje a doplňuje a nezbytné složky a druhou hadičkou se pak vrací zpět do těla. Toto je nutné dělat většinou několikrát týdně.

Přístroj funguje jako dialyzační membrána. Ve většině případů nemocný dochází na dialýzu do nemocnice nebo dialyzačního centra. Existuje ale tzv. břišní dialýza, kdy jako dialyzační membrána funguje vlastní pobřišnice nemocného. V takovém případě pak nemocný může krev čistit sám z prostředí domova. Dialýza je životně důležitý proces, ale pro především mladé osoby velmi omezující. Nemocný je vázaný na dialyzační centrum a časté návštěvy lékaře, nemůže vykonávat mnoho aktivit (plavání) a musí dbát na hygienu, aby nedošlo k zavlečení infekce do dutiny břišní v případě břišní dialýzy nebo zánětu žíly v případě klasické dialýzy.

Dlouhodobě je tedy vhodné uvažovat o transplantaci ledvin. Říkáme ledvin, ale k úspěšné funkci stačí pouze jedna ledvina. Důležité je ale najít vhodného dárce. Ve většině případů nemocný příjme dárcovskou ledvinu bez větších obtíží. Doživotně ale musí užívat speciální léky - imunosupresiva, které pomáhají nové ledvině zůstat funkční po co možná nejdelší dobu. V případě Alportova syndromu se vědci pokoušeli také o tzv. genovou terapii, ale tato léčba je velmi složitá a zatím jen v počátcích.

Poškození zraku a sluchu

Jak již bylo zmíněno, Alportův syndrom není pouze onemocnění ledvin, ale poškozený je také sluch a zrak. V případě poškození sluchu bývá většinou poměrně rychlým a jednoduchým řešením používání naslouchátek. Ty zesilují okolní zvuk a pomáhají nemocnému v rozlišování vysokých frekvencí, které jsou postiženy jako první. U poškození zraku záleží na poškozené struktuře a vážnosti poškození.

V případě zakalení čočky (katarakta) je možné čočku operativně odstranit a nahradit ji čočkou novou (silikonovou). V případě keratokonu (kuželovité vypoulení rohovky) záleží na stupni poškození. Mírná změna tvaru rohovky se koriguje brýlemi. Vyšší změnu je možné do určitého stupně korigovat kontaktní čočkou, a pokud ani to není možné, je nutné přiklonit se k transplantaci rohovky. Rohovka se získává od mrtvého dárce. Poškozená původní rohovka se vyřízne a nahradí dárcovskou rohovkou. Taková to rohovka je schopna navrátit nemocnému zrak téměř v plném rozsahu. Jelikož je rohovka bezcévný orgán, k odloučení dochází jen zřídka a není potřeba doživotní imunosupresivní léčba.

Prevence Alportova syndromu

Jelikož je Alportův syndrom dědičné onemocnění, jedinou možnou prevencí je prenatální diagnostika a genetické vyšetření budoucích rodičů v případě, že jeden z nich onemocněním trpí. Genetickým vyšetřením je možné odhadnout pravděpodobnost, s jakou se rodičům může narodit nemocné dítě. Pak je možné odebrat vzorek DNA plodu a vyšetřit přímo nenarozený plod. V případěDiskuse k článku

Diskuse neobsahuje zatím žádný komentář. Buďte první!
Odesláním souhlasíte s pravidly diskuze.
Další články z rubriky

Neplodnost u žen

Příčiny vzniku neplodnosti u žen nejsou vždy jednoznačné a není vždy lehké je diagnostikovat. V mnoha případech je neplodnost neobjasněna. K…

Koňská encefalomyelitida východního typu – EEE

Jak již bylo naznačeno, koňska encefalomyelitida východního typu je virové onemocnění přenášené komáry. Jedním druhem komára, který typicky přenáší…

Spála

Nemoc je vysoce infekční a dětský kolektiv vybízí k epidemiím a rychlému přenosu mezi dětmi. Spála se může ale vyskytnut také u dospělých osob, jen…

Zlomeniny kostí dolní končetiny

Zlomenina, odborně fraktura, je porucha kontinuity kosti. Ke zlomení dochází v případě, kdy je elasticita a celková pevnost kosti překonána vnější…

Botulismus

Původcem infekce je bakterie Clostridium botulinum, která se dokáže množit i bez přístupu vzduchu a tvoří spory (klidová forma bakterií umožňující…

Cholera

Jak již bylo řečeno, onemocnění cholery vzniká napadením lidského organismu bakterií Vibrio Cholerae. Onemocnění se šíří fekálně-orální cestou …

Ehrlichióza

Jak již bylo naznačeno, příčinou vzniku ehrlichiózy je přenos bakterií krví z přisátého klíštěte. Tzv. rezervoárem bakterií jsou nejen klíšťata, ale…

Tularémie – zaječí nemoc

Tularémie byla poprvé popsána před první světovou válkou v oblasti Tulare v USA. Ve dvacátých letech minulého století Edward Francis izoloval tuto…

Brániční kýla

Bránice se latinsky označuje jako diaphragma a řecky jako pren. Jde o blánu tvořenou svalovými vlákny a šlachami. Najdeme ji u téměř všech savců…

Ascites

Podstatou vzniku břišního výpotku neboli ascitu je určitá nerovnováha při tvorbě tekutiny a při jejím vstřebávání. Velkou roli při vstřebávání hrají…

Zhoubný nádor slinivky břišní

Slinivka břišní, odborně pankreas, je laločnatá žláza umístěná před zadní stěnou břišní za žaludkem. Připomíná velkou slinnou žlázu. Její pravá část…

Zánět slinivky břišní

Slinivka břišní (odborně pankreas) je žláza uložená před zadní stěnou břišní za žaludkem. Jedná se o žlázu s dvojí sekrecí – exokrinní a endokrinní.…

Embolie obecně

Podle typu embolu (vmetku) existuje několik druhů embolie. Tím pak získáme také mnoho příčin vzniku embolie. Je známo mnoho stavů, které zvyšují…

Kašel – akutní a subakutní

Sliznice dýchacích cest je opatřena důmyslným „kartáčem“ (řasinkový epitel, epitel – vrchní vrstva sliznice) jehož funkcí je trvalé odstraňování…

Alergická rýma

Klíčovým orgánem je nosní sliznice, ale velmi často se současně vyskytují alergické projevy i na jiných orgánech, zejména oční spojivce, kůži a…

Azbestóza

Nebezpečnost azbestu vychází z několika jeho vlastností. Jednou z nich je malý rozměr jeho vláknité struktury. Částice se dostávají do prachu a jsou…

Achondroplazie

Onemocněním trpí muži i ženy přibližně stejně často (muži mírně častěji), protože achondroplazie patří k autozomálně dominantním dědičným poruchám.…

Downův syndrom

S Downovým syndromem se lékaři setkávali již v dávné minulosti (je dochována lebka nemocného ze 7. století), ale první popis poruchy se přisuzuje…

Pompeho choroba

Pompeho choroba se řadí mezi velmi vzácná onemocnění. Rozlišují se tři formy onemocnění a to infantilní, která postihuje novorozence, a pak juvenilní…

Turnerův syndrom

Genetická informace stojí za člověkem jako takovým, v genech jsou uloženy veškeré informace o těle člověka od složení buněk a jejich produktů po…

Kraniosynostóza

Hlava novorozence je složená z několika plochých lebečních kostí, které jsou spojeny volnými fibrózními švy (frontální, sagitální, okcipitální,…

Demence

Jelikož ve většině případů demence postihuje osoby starší 60 let, označuje se demence jako senilní demence neboli stařecká demence. Pojem je ale…

Úrazy hlavy

Příčin vzniku úrazů hlavy existuje obrovské množství. K častým příčinám patří běžné nehody v domácím prostředí (klasické pády z žebříku, ze židle,…

Synkopa

Měli bychom se seznámit také s podobnými stavy, neboť každá krátkodobá porucha vědomí není synkopou. Pojem synkopa je vymezen pouze pro příčinu v…

Gynekomastie

Běžně se gynekomastie v mužské populaci objevuje jako přirozená hormonální nerovnováha. Může to být již u novorozenců díky přechodu ženských…

Connův syndrom

Aldosteron je steroidní hormon a hlavní mineralokortikoid, který je produkovaný vnější zónou (zona glomerulosa) kůry nadledvin. Aldosteron hraje…

Addisonova choroba

Addisonova choroba je nepříliš časté onemocnění, bez správné diagnostiky a léčby může ale být až smrtelné. Nemoc je spojena s poruchou tvorby hormonů…

Poruchy štítné žlázy

Hlavní funkce štítné žlázy spočívá v tvorbě a vylučování hormonů. Štítná žláza produkuje tyroxin, trijodtyronin a kalcitonin. Tyroxin a trijodtyronin…

Uštknutí hadem

Celosvětově existuje asi 3000 druhů hadů, ale pouze 15 % z nich je člověku nebezpečných. Hadi se vyskytují krom Antarktidy na všech kontinentech.…

Portální hypertenze

Příčin vzniku portální hypertenze existuje hned několik typů. Můžeme je rozdělit na prehepatální příčiny (příčiny v oblasti před játry), hepatální …

Krvácení z nosu neboli epistaxe

Nos je nedílnou součástí obličeje. Zevní nos je tvořen drobnými nosními kůstkami a navazující chrupavkou. Nosními dírkami proudí vzduch do horních…

Hemolytická nemoc novorozenců

Příčinou hemolytické nemoci novorozenců je přenos mateřských protilátek přes placentu. Protilátky se pak navážou na červené krvinky plodu. K této…

Spála

Nemoc je vysoce infekční a dětský kolektiv vybízí k epidemiím a rychlému přenosu mezi dětmi. Spála se může ale vyskytnut také u dospělých osob, jen…

Popáleniny

Teplo, které může způsobit popáleniny, může mít mnoho forem. Popáleniny mohou zapříčinit následující rizikové činnosti: Může jít o horkou tekutinu…

Dehydratace

Voda je nedílnou součástí lidského těla. Vyskytuje se uvnitř buněk jako součást intracelulární tekutiny (asi 60 %), i extracelulárně v mezibuněčném…

Kuří oko

Kuří oko vzniká v místě chronického tlaku na kůži. Tlak je bodový a plocha tlaku je většinou okrouhlá nebo oválná. Tlak na kůži vzniká nejčastěji…

Nádor jazyka

Podle statistik v roce 1990 podlehlo nádorům ústní dutiny asi o třetinu méně nemocných nežli v roce 2013. Celosvětově se jedná o závažný problém,…

Thymom

Brzlík je uložen hned za hrudní kostí v oblasti přechodu krku na hrudník. U dětí je veliký, v pubertě se začíná zmenšovat a je nahrazován tukem. Po…

Nádory varlat

Jednoznačná příčina vedoucí k nádoru varlat není známá. Jsou však prokázány rizikové faktory, které se mohou podílet na vzniku nemoci u konkrétního…

Spinocelulární karcinom

Hlavní příčinou vzniku spinocelulárního karcinomu je vystavení kůže UV záření. Nemusí se jednat pouze o sluneční záření, jednoznačně byl také…

Retinitis pigmentosa

Onemocnění postihuje obě pohlaví. Dnes je již známo víc jak 50 různých genetických defektů. Patří mezi ně X vázaná dědičnost (5-15 %), autozomálně…

Odchlípení sítnice (Amoce)

Jedním z nich je slepá skvrna neboli optický disk, kudy vystupuje zrakový nerv a vstupuje tepna arteria centralis retinae. Druhou strukturou je…

Keratokonus

Příčina degenerativní změny rohovky vedoucí ke keratokonu jsou dosud neznámé. Odborníci se domnívají, že za změnami stojí kombinace genetických vlivů…

Neprůchodnost slzných cest

Slzy mají za úkol zvlhčovat oko, odplavovat nečistoty a chránit ho před infekcí. Zjednodušeně jsou slzy jen slaná voda s příměsí bílkovin. Jsou…

Malárie

Římský Columella pak asocioval horečky s kousnutím komára a to především v bažinatých oblastech. Historicky se uvádí, že malárie mohla stát za pádem…

Filarióza

Nákaza se velmi hojně vyskytuje v tropických a subtropických oblastech Asie, Afriky, střední a jižní Ameriky a Tichomoří. Filarióza je parazitární…

Parazitární infekce

Jelikož existuje mnoho druhů parazitů, k nákaze parazitem může dojít mnoha způsoby. Jednou z nejčastějších příčin nákazy je požití potravy či nápoje,…

Toxoplasmóza

Původcem onemocnění je Toxoplasma gondii (toxoplasma obecná), nitrobuněčný prvok řadící se mezi kokcidie. Jedná se o invazivního prvoka, který v…

Neplodnost u žen

Příčiny vzniku neplodnosti u žen nejsou vždy jednoznačné a není vždy lehké je diagnostikovat. V mnoha případech je neplodnost neobjasněna. K…

Ženské pohlavní nemoci

Nakazit se tzv. lidským papilomavirem HPV je velmi snadné. HPV virů jsou bohužel stovky, a i když je možné se proti některým z nich očkovat, očkování…

Nemoci předkožky – fimóza, parafimóza

Zevní chlapecký genitál je tvořen penisem a varlaty uloženými v šourku (scrotum). Penis se skládá z těla a žaludu (lat. glans penis), na kterém ústí…

Abrupce placenty

Příčina vzniku abrupce placenty je stále poměrně nejasná. Existují ale určitá zvýšená rizika pro vznik abrupce. Tato rizika se označují jako rizikové…

Zlomeniny kostí dolní končetiny

Zlomenina, odborně fraktura, je porucha kontinuity kosti. Ke zlomení dochází v případě, kdy je elasticita a celková pevnost kosti překonána vnější…

Otoky dolních končetin

Obecně se otok označuje jako edém. Slovo vychází z latinského oedeme. Edém neboli otok je stav, kdy se ve tkáních (nebo orgánu) objevuje nadbytečná…

Výhřez meziobratlové ploténky

K výhřezu meziobratlové ploténky může teoreticky dojít kdekoliv v celé délce páteře. Nejčastěji se ale s herniací disku setkáváme v nejvíce…

Ostruha patní kosti

Patní kost (latinsky calcaneus) je předozadně protáhlá zánártní kost, která spojuje lýtkové kosti s kostmi plosky nohy. V zadní části paty se nachází…

Lamblióza neboli giardióza

Giardia intestinalis (jinak také zvaná Giardia lamblia, G. duodenalis, Lamblie střevní) je jednobuněčný organismus, který patří mezi prvoky. Tento…

Dráždivý tračník

Funkční poruchy trávení jsou dlouhodobé obtíže trvalého nebo návratného charakteru, u kterých nebyla objevena organická příčina choroby. Tyto potíže…

Avitaminóza

Vitamín obecně je organická látka, která je nezbytná pro normální růst a výživu lidského organismu. Vitamín nemůže být syntetizován v lidském těle,…

Kojenecká kolika

Do trávicího ústrojí se vzduch dostává polykáním se stravou a při trávení potravy působením střevních bakterií. Spolykaný vzduch částečně odchází při…

Tinnitus

Ucho mladého zdravého člověka je schopno vnímat zvuky v rozsahu frekvencí 20-20000 Hz (Hertzů), starší osoba s nedoslýchavostí pak vímá frekvence 50…

Percepční sluchové vady

Percepce je výraz, který označuje vnímání, to znamená, že percepční vady se týkají poruch vnímání zvuku. Zvuk je tedy vpořádku veden vnějším uchem do…

Menierova nemoc

Pro pochopení vzniku této nemoci je důležité zmínit stavbu vnitřního ucha. Vnitřní ucho je velmi složitý párový orgán. Zajišťuje převod zvuků z…

Převodní sluchové vady

Ucho mladého zdravého člověka je schopno vnímat zvuky v rozsahu frekvencí 20 - 20000 Hz (Hertzů), starší osoba s nedoslýchavostí pak vnímá frekvence…

Epiglotitida

Před rokem 1980 (rok objevu vakcíny proti Haemophilu influenzae) toto onemocnění postihovalo převážně malé děti ve věku 2 až 4 let a v mnoha…

Nemoci slinných žláz

Velké slinné žlázy jsou párové orgány uložené v blízkosti dutiny ústní. Protože mají vývod, který dopravuje vytvořené sliny na místo určení, říká se…

Zubní kaz

Zubní kaz, latinsky caries, je infekční onemocnění zubu, při kterém dochází k narušení části skloviny dříve zdravého zubu. Zubní kaz je celosvětově…

Příušnice

U spousty lidí (zhruba u poloviny), probíhají příušnice skrytě, to znamená, že dotyčný ani neví, že je nakažený, takže nemá žádné příznaky. U…

Koňská encefalomyelitida východního typu – EEE

Jak již bylo naznačeno, koňska encefalomyelitida východního typu je virové onemocnění přenášené komáry. Jedním druhem komára, který typicky přenáší…

Nachlazení

Statisticky trpí dospělý člověk nachlazením 2-3x ročně, děti dokonce 6-8x do roka. Nachlazení se objevuje nejčastěji během zimních měsíců ale…

Kaposiho sarkom

Kaposiho sarkom nemusí zůstat pouze u kůže, ale může napadat také končetiny, plíce, játra či zažívací trakt. Sarkom obecně označuje typ nádoru, který…

Horečka dengue

Horečka dengue (čti denge či dengi) je virové onemocnění rozšířené v exotických krajích. Zaslouží si pozornost českých cestovatelů, protože v roce…

Prolaps rekta neboli výhřez konečníku

Konečník je poslední část tlustého střeva. Slouží k hromadění stolice a podílí se na jejím vyprazdňování. Díky důmyslnému systému vnitřního a…

Průjem

Světová zdravotnická organizace WHO definuje průjem přesněji jako tři a více vodnatých stolic za den nebo častější stolice než je běžné po zdravou…

Inkontinence stolice

Pro pochopení funkce konečníku je dobré představit si tuto oblast trávicího traktu. Konečník neboli rektum je koncová část tlustého střeva, na které…

Roup dětský neboli enterobióza

Roup dětský je červ patřící mezi hlístice (Nematoda). Má bělavé, zhruba jeden centimetr velké, válcovité tělo a parazituje v tenkém a tlustém střevě…